Algemene ledenvergadering

AAN: ALLE LEDEN EN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDLEDEN

BETREFT: UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 9 November 2017

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Kantine V.V. Biervliet

AGENDA:
1. Opening door het bestuur.
2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 10 November 2016. (art. 16, lid 3.a.)
3. Algemeen jaarverslag seizoen 2016/2017 door de voorzitter. (art. 16, lid 3.b.)
4. Financieel jaarverslag seizoen 2016/2017 door de penningmeester. (art. 16 lid 3.c.)
5. Rapportage kascommissie seizoen 2016/2017. (art. 16, lid 3.d.)
6. Vaststelling van de begroting seizoen 2017/2018. (art. 16, lid 3.e.)
7. Vaststelling contributies seizoen 2018/2019. (art. 16, lid 3.f.)
8. Verkiezing bestuursleden (art. 16, lid 3.g.)
- Verkiesbaar: Dhr. M. de Pré
- Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Bernhard Buchner, Mevr. A. van Remoortere
- Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. N. Hoogstraate – de Pré, Dhr. R. Ingels, Dhr. W. Janssen
9. Verkiezing leden kascommissie seizoen 2017/2018 (art. 16, lid 3.h.)
- Nieuwe leden voor de kascommissie kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
10. Rondvraag.
11. Sluiting vergadering.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Wilfred Janssen, secretaris.